Persbericht – Apotheek Heteren en Servicepunt Driel – Heteren

Terug naar overzicht

Persbericht

Apotheek Heteren is gelieerd aan Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) te Amersfoort.

In het kader van de wettelijk voorgeschreven “zorgspecifieke concentratietoets”, verlangt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) dat VNA vooraf de cliënten van haar betreffende apotheken, op de hoogte stelt van voorgenomen overnames.

Op basis hiervan berichten wij u dat VNA, via haar dochtervennootschap Farmaceutisch Beheer B.V., voornemens is om Apotheek Renkum te Renkum over te nemen.

De beoogde overnamedatum is: 1 juli 2024

De overdracht heeft geen invloed op de bedrijfsexploitatie van de apotheek waarbij u cliënt bent, noch in bedrijfseconomische, noch in bedrijfsorganisatorische zin.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan de heer T Zaagman op tel.: 0317-312900.


Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

drs. K.S. van Zijtveld
Algemeen Directeur

Publicatiedatum: 14-05-2024